Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými evropskými a českými právními předpisy dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 – nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zkráceně GDPR a zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Williams Real Property s.r.o., zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 307362 se sídlem Babočková 726, Praha 4 Šeberov, PSČ 149 00 (dále jen „Správce“).

Správce získává osobní údaje zejména přímo od subjektů osobních údajů v souvislosti s vlastní činností přímými kontakty, výjimečně od třetích osob anebo telefonicky, případně prostřednictvím elektronické či listinné pošty. Pro účely, pro které byly zveřejněny či poskytnuty, dále Správce získává osobní údaje z veřejných evidencí, rejstříků, od orgánů státní správy apod..

Správce zpracovává osobní údaje subjektů v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ, údaje z dokladů totožnosti, trvalé bydliště, korespondenční adresa, sídlo, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu.
Osobní údaje subjektů zpracováváme jak v elektronické, tak v listinné podobě, jejich Údaje o subjektu a jejich zabezpečení jsou pod stálou fyzickou i elektronickou kontrolou a Správce má určený bezpečnostní postup a mechanismus zajišťující řádnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Všechny osoby, přicházející do styku s údaji o subjektu v rámci plnění pracovně či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Všichni případní zpracovatelé (externí subjekty) Vašich osobních údajů jsou vázáni mlčenlivostí a povinností zabezpečit ochranu zpracování Vašich údajů stejným způsobem v souladu s platnými evropskými a českými právními předpisy.

Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté subjekty, a to za účelem prezentace projektu pod obchodním označením Wellness apartmány Kvilda, zveřejněném na internetových stránkách, a dále za účelem sjednání, uzavření a plnění potřebných právních jednání směřujících k převodu předmětných nemovitých věcí a plnění těchto právních úkonů (mj. vyplnění návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, potvrzení přijetí splátek kupní ceny, apod.), a za účelem plnění povinností Správce stanovených právními předpisy souvisejícími s převodem vlastnických práv k takovým nemovitým věcem (mj. daňové či účetní povinnosti).
Správce může za výše uvedenými účely a v oprávněném zájmu předávat osobní údaje subjektů i třetím stranám spolupracujících se Správcem v souvislosti s prodejem předmětných nemovitých věcí, jako jsou např. realitní kanceláře, právní, účetní a daňový poradci, provozovatel webové prezentace, architektonický ateliér zajišťující realizaci klientských změn. Správce je zároveň oprávněn předat identifikační a kontaktní údaje na vlastníky převáděných nemovitých věcí budoucímu společenství vlastníků jednotek.

Subjekt osobních údajů je oprávněn vznést na Správce dotaz, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, dále je oprávněn požadovat od Správce informace k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení jejich zpracování. Subjekt osobních údajů může kontaktovat Správce v souvislosti s odvoláním uděleného souhlasu s uchováváním a zpracováváním jeho osobních údajů kdykoliv prostřednictvím elektronické pošty na e-mail william.bartak@gmail.com nebo písemně na adresu Williams Real Property s.r.o., Babočková 726, Praha 4 Šeberov, PSČ 149 00. V takovém případě je Správce povinen osobní údaje subjektu údajů zlikvidovat, není-li jejich zpracování založeno na jiném právním titulu.